Про Положення про конкурс на посаду директора Комунальної установи «Новоград-Волинський районний центр професійного розвитку педагогічних працівників» Новоград-Волинської районної ради Житомирської області

 

УКРАЇНА
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
Р І Ш Е Н Н Я
Тридцята сесія                                                      VІI скликання
від 07 жовтня 2020 року

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про Положення про конкурс на посаду
директора Комунальної установи
«Новоград-Волинський районний центр
професійного розвитку педагогічних
працівників» Новоград-Волинської районної ради
Житомирської області
 
Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендацій постійних комісій з питань освіти, культури, охорони здоров'я, у справах сім'ї, молоді і спорту та соціального захисту населення, з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту та зв'язку, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
 
  1. Затвердити Положення про конкурс на посаду директора Комунальної установи «Новоград-Волинський районний центр професійного розвитку педагогічних працівників» Новоград-Волинської районної ради Житомирської області (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, охорони здоров'я, у справах сім'ї, молоді і спорту та соціального захисту населення.
 
 Заступник голови районної ради                                           З.М.Ляхович
 
Додаток
до рішення районної ради
від 07 жовтня 2020 року
 
 
Положення
про конкурс на посаду директора Комунальної установи «Новоград-Волинський районний центр професійного розвитку педагогічних працівників» Новоград-Волинської районної ради Житомирської області
 
1. Це Положення визначає загальні засади проведення конкурсу на посаду директора Комунальної установи «Новоград-Волинський районний центр професійного розвитку педагогічних працівників» Новоград-Волинської районної ради Житомирської області (далі – Центр).
 
2. Конкурс складається з етапів:
- прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу   конкурсної комісії;
- оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
- прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;
- перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;
- допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі з подальшим оприлюдненням;
- проведення конкурсного відбору;
- визначення переможця конкурсу;
- оприлюднення результатів конкурсу.
 
3. Рішення про проведення конкурсу приймає відділ освіти, культури та спорту райдержадміністрації:
- не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з директором Центру;
- упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з директором Центру, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.
 
4. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на вебсайті районної державної адміністрації або відділу освіти, культури та спорту райдержадміністрації наступного робочого дня після прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити:
- найменування і місцезнаходження закладу;
- найменування посади та умови оплати праці;
- кваліфікаційні вимоги до керівника закладу визначені Статутом Центру;
- вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі;
- дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість;
- прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.
 
5. Для проведення конкурсу райдержадміністрація формує та затверджує конкурсну комісію чисельністю від 6 до 9 осіб, до складу якої на паритетних засадах входять представники:
- районної ради (не більше однієї особи від однієї фракції чи групи);
- відділу освіти, культури та спорту райдержадміністрації;
- інститутів громадянського суспільства (громадських об’єднань керівників закладів освіти, професійних об’єднань педагогічних працівників, районної профспілкової організації та інших громадських формувань, а також експертів, фахівців у сфері післядипломної освіти, тощо).
 
До складу конкурсної комісії не може бути включена особа, яка:
- визнана в установленому законом порядку недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;
- має судимість або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;
- відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів.
 
Члени конкурсної комісії зобов’язані:
- брати участь у роботі конкурсної комісії та голосувати з питань порядку денного;
- заявляти самовідвід у разі наявності чи настання підстав, передбачених вище, що унеможливлюють їх участь у складі конкурсної комісії.
Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на засіданні не менше двох третин її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.
Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюється на офіційному вебсайті відділу освіти, культури та спорту протягом наступного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.
Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості, доброчесності. Не допускаються будь-які втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.
 
6. Для участі в конкурсі подаються такі документи:
- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";
- автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
- копія паспорта громадянина України;
- копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
- документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
- копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше п'яти років на день їх подання;
- довідка про відсутність судимості;
- довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
- мотиваційний лист, складений у довільній формі.
Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.
Визначені у цьому пункті документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.
Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.
 
7. Протягом п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:
- перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам;
- приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі у конкурсі;
- оприлюднює на офіційному вебсайті райдержадміністрації або відділу освіти, культури та спорту райдержадміністрації перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати).
До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які:
- не можуть обіймати посаду директора Центру у зв'язку невідповідністю вимогам, що визначені Статутом Центру;
- подали не всі документи, визначені п. 6 для участі в конкурсі;
- подали документи після завершення строку їх подання.
 
8. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:
- перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України "Про освіту" та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;
- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку Центру, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.
Перелік питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки для обрання керівників закладів загальної середньої освіти.
Конкурс відбувається у 2 (два) етапи:
І. Перевірка знань законодавства з питань загальної середньої освіти (письмове або комп’ютерне тестування). Кількість питань у тестах – 40, які вибираються комісією шляхом жеребкування із визначеного центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки переліку.
Кожна відповідь оцінюється в 1 бал. Тривалість іспиту - до 60 хвилин.
ІІІ. Відкрита презентація плану розвитку закладу загальної середньої освіти тривалістю до 10 хвилин. Презентація оцінюється шкалою від 0 до 10 балів.
 
Порядок проведення етапів конкурсу визначається конкурсною комісією. На І етапі підраховується кількість правильних відповідей. На ІІ етапі члени комісії персонально оцінюють відповідь кандидата. Бал, отриманий на кожному з цих етапів, визначається як середнє арифметичне сум балів всіх членів комісії.
Переможець визначається за найбільшою сумою балів, набраних на всіх етапах конкурсу.
Члени комісії мають право задавати додаткові усні запитання кожному кандидату та отримувати усні відповіді.
9. Конкурсна комісія протягом двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу та оприлюднює результати конкурсу на вебсайті райдержадміністрації або відділу освіти, культури та спорту райдержадміністрації.
За результатами конкурсних випробувань конкурсна комісія визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся.
Не може бути визначено переможцем конкурсу особу, яка не може обіймати посаду згідно вимог Статуту Центру.
Конкурсна комісія може не визнати переможцем конкурсу особу, яка набрала низьку кількість балів (менше 50% від максимальної кількості балів).
Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.
 
10. Не підлягає перегляду або затвердженню (погодженню) засновником рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця, прийняте на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені законодавством та даним Положенням.
 
11. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:
- відсутні заяви про участь у конкурсі;
- до участі в конкурсі не допущено жодного кандидата;
- жоден із кандидатів не визначений переможцем конкурсу.
У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.
 
12. Протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу начальник відділу освіти, культури та спорту райдержадміністрації призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір (контракт).
Не може бути укладено трудовий договір (контракт) з особою, яка не може обіймати посаду директора Центру.
 
13. Трудовий договір укладається на шість років на підставі рішення конкурсної комісії. Після закінчення строку, на який укладено строковий трудовий договір, трудові відносини припиняються та не можуть бути продовжені на невизначений строк.
З особою, яка призначається на посаду керівника Центру вперше, укладається трудовий договір строком на два роки. Після закінчення строку дії такого строкового трудового договору та за умови належного його виконання, сторони мають право продовжити строк дії відповідного строкового трудового договору ще на чотири роки без проведення конкурсу.
 
14. Це Положення оприлюднюється на вебсайтах районної ради, районної державної адміністрації або відділу освіти, культури та спорту райдержадміністрації.
 
Заступник голови районної ради                                  З.М.Ляхович
 
 
 

Реєстрація на сайті

Ви тут: Головна Документи Проекти рішень 30 сесія Про Положення про конкурс на посаду директора Комунальної установи «Новоград-Волинський районний центр професійного розвитку педагогічних працівників» Новоград-Волинської районної ради Житомирської області